Clipper fairtrade organic assam tea bundle (fairtrade, soil association) (black tea) (assam) (6 packs of 50 bags) (300 bags) (brews in 2-4 minutes)

Clipper fairtrade organic assam tea bundle (fairtrade, soil association) (black tea) (assam) (6 packs of 50 bags) (300 bags) (brews in 2-4 minutes)